• بابلسر، خیابان پاسدارن، مرکز رشد دانشگاه مازندران
  • Info@raman.co.ir
  • ساعات اداری: 8:00 الی 18:00

هاتف توکلی

توسعه دهنده ارشد بکند

وحید رجبی ساسی

توسعه دهنده

سید محمود نوربخش

مدیرعامل ، بنیانگذار

سارا احمدی

مدیر اجرایی

فرهاد فرهادی

بنیانگذاران

شیرین اسدی

توسعه دهنده ارشد