• بابلسر، خیابان پاسدارن، مرکز رشد دانشگاه مازندران
  • Info@raman.co.ir
  • ساعات اداری: 8:00 الی 18:00

هاتف توکلی

توسعه دهنده ارشد بکند

وحید رجبی

FrontEnd Developer

سید امیرحامد احمدزاده نیاک

رئیس هیئت مدیره و گرافیست

حسین مهدوی

Backend Developer