همکاری با ما

اینجا یک صندلی با موقعیتی رو به پیشرفت برای ما شما داریم

شرکت رامان با همکاری شرکت فرازپردازان فرصتی را فراهم کرده است تا متخصصین حوزه های مختلف برنامه نویسی بتوانند با شرایط کاری مشابه با تهران در مازندران شاغل شوند. 

از این رو متخصصین هر یک از حوزه های برنامه نویسی فرم روبرو را به دقت تکمیل کرده و رزومه های خود را برای ما ارسال کنند.

محل کار در شهرستان بابلسر می باشد. این فراخوان مناسب افرادی است که در محدوده شهرهای آمل، محمودآباد، بابل، بابلسر، قائمشهر و ساری هستند تا بصورت حضوری بتوانند در محل شرکت حاضر شوند. ظرفیت جذب محدود بوده و انتخاب پس از مصاحبه صورت می پذیرد.

اگر در هر یک از حوزه های برنامه نویسی متخصص هستید، به ما این فرصت را دهید تا با هم همکار شویم.

فرم ثبت نام